mes  
CR028  
   RSS xml
 
 
 
 

De eindtermen voor de Eerste Hulp 

Het Oranje kruis is de certificerende instelling voor eerstehulp-opleidingen.

Zij beschrijft standaarden en eindtermen voor de eerste hulp en regelt de eindtoetsing.

Bestemd voor:
• Alle betrokkenen bij het eerste hulponderwijs.
• Alle opleiders die volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis willen werken.

Uitgangspunten:
• De lerende is als zelfstandig individu verantwoordelijk voor zijn eigen leerrendement.
• De instructeur is verantwoordelijk voor een optimaal leerklimaat.
• Eerste hulponderwijs is competentiegericht.
• Deze competenties (het geheel van vaardigheden, gedrag, kennis en attitude) zullen derhalve regelmatig gemeten worden.

De eigen verantwoordelijkheid van de lerende
Hoewel beginsituatie en motivatie van de lerenden grote verschillen kunnen vertonen, geldt voor allen dat zij competent dienen te zijn met betrekking tot het verlenen van eerste hulp.
Deze kan worden ontleend aan: bezit van diploma’s en/of certificaten, aantoonbare bekwaamheden/ ervaringen of toetsing op eindtermen. De weg naar de eindtoets staat ieder vrij.
Een ieder kan zich aanmelden om zijn competenties te laten testen.

De eigen verantwoordelijkheid van de lesgever
Onder lesgever wordt iedereen verstaan die het leerproces van de lerende mogelijk maakt. Het is aan de opleidingsinstanties om zorg te dragen voor optimale opleidingsomstandigheden.
Goed georganiseerde en verzorgde opleidingen zullen een positieve invloed uitoefenen op de motivatie van de cursist. Instructeurs dienen zorg te dragen voor een logische opbouw van de leerstof en zullen met behulp van moderne hulpmiddelen de lerenden ondersteunen met de verwerking daarvan. Gestructureerde opleidingsprogramma’s (leerstof in “blokken”) zullen verschillende instapmomenten mogelijkmaken. Daarbij kan door middel van geschiktheidtesten worden vastgesteld of iemand competent is en of voor een leerstofgedeelte (“blok”) vrijstelling kan worden verleend.
Een eerstehulpverlener kan niet eerder gecertificeerd worden dan nadat hij aangetoond heeft competent te zijn. Om dit zo objectief mogelijk vast te stellen is het nodig de criteria waarop dit gebeurt bekend te maken. Deze zijn gesteld in de vorm van toetsbare, concrete en gedetailleerde eindtermen. Dat zijn kwalificatie-eisen waaraan iemand moet voldoen. Deze landelijk geldende eindtermen bieden de mogelijkheid tot het maken van onderwijsprogramma’s (leerwegen) en toetsen, doen tevens dienst als ijkpunt voor de beoordeling van de kwaliteit van de eerste hulp en zijn gerelateerd aan de beschrijving van de eerstehulpverlener.

Daar waar deze eindtermen zijn geconstrueerd tot geschiktheidtesten,
moeten voor alle betrokkenen de criteria en resultaten overzichtelijk vastgelegd en niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn.

 

 
wetenswaardigheden