mes  
CR028  
   RSS xml
 
 
 
 

Zelfstandig Competentie Rayon CR028 De eindtermen voor de docent Eerste Hulp
 
Eindtermen Instructeur Eerste Hulp
Het College van Deskundigen heeft de eindtermen voor het examen Instructeur Eerste Hulp opgesteld en het bestuur van Het Oranje Kruis heeft deze overgenomen en bevestigd. Hieronder worden deze eindtermen puntsgewijs opgesomd.

Definities
Een Instructeur Eerste Hulp is de door Het Oranje Kruis gecertificeerde eerstehulpverlener, die in het bezit is van het diploma Instructeur Eerste Hulp.
De Instructeur Eerste Hulp is bij de uitvoering van zijn taak verantwoording schuldig aan Het Oranje Kruis.

Bevoegdheden
De Instructeur Eerste Hulp is bevoegd om:
􀂃 samen met een arts of verpleegkundige en lotusslachtoffers opleidings- en vervolgcursussen voor het diploma eerste hulp te geven;
􀂃 samen met een bevoegd arts of verpleegkundige en lotusslachtoffers het examen voor het diploma eerste hulp af te nemen;
􀂃 de opleiding voor de diploma's jeugd eerste hulp te geven en de examens voor deze diploma's af te nemen;
􀂃 al dan niet zelfstandig de opleiding voor een aantal modules te geven en de daarbij behorende toetsen af te nemen, voorzover daarvoor geen specifieke voorwaarden zijn gesteld.
Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleidingen en examens volgens de regelingen en uitvoeringsbepalingen van Het Oranje Kruis.
Eindtermen instructeur eerste hulp

Algemeen

De instructeur eerste hulp kan:
􀂃 in teamverband met andere lesgevers optreden;
􀂃 een duidelijke instructie geven aan een lotusslachtoffer;
􀂃 in en met een groep werken;
􀂃 cursisten stimuleren en motiveren;
􀂃 met organisatoren van cursussen samenwerken;
􀂃 cursisten begeleiden tijdens de (vervolg)opleiding;
􀂃 objectief oordelen;
􀂃 samen met andere examinatoren en lotusslachtoffers examens/toetsen op de voorgeschreven wijze afnemen;
􀂃 aangeven wat bij een examen/toets moet worden beoordeeld (de eindtermen), hoe dit het beste kan worden gedaan en welk niveau een kandidaat moet halen om te slagen.

De Instructeur Eerste Hulp is fysiek in staat om de eerstehulpvaardigheden uit te voeren.

Waarnemen

De Instructeur Eerste Hulp kan:
􀂃 de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven;
􀂃 uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd;
􀂃 op grond van de (ongevals)situatie en de verschijnselen concluderen wat het vermoedelijke letsel van een slachtoffer is

Eerste hulp

De Instructeur Eerste Hulp voldoet aan de eindtermen voor:
􀂃 het diploma eerste hulp;
􀂃 het certificaat verbandleer en kleine ongevallen.
De Instructeur Eerste Hulp kan globaal bouw, functie en/of werking uitleggen van:
􀂃 het menselijk lichaam;
􀂃 het zenuwstelsel;
􀂃 de ademhalingsorganen;
􀂃 bloed, hart en bloedvaten;
􀂃 de huid;
􀂃 het geraamte, de gewrichten en de spieren;
􀂃 het oog

De Instructeur Eerste Hulp kan:
􀂃 de samenhang van stoornissen in bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop beschrijven;
􀂃 het verschil tussen klinische en biologische dood uitleggen;
􀂃 het doel van de eerste hulp bij de verschillende stoornissen en letsels omschrijven;
􀂃 uitleggen waarom de eerste hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die is beschreven in het oranje kruis boekje en in door het oranje kruis uitgebrachte modules, voorzover van toepassing;
􀂃 vertellen wanneer en hoe een slachtoffer moet worden vervoerd en welke hulpmiddelen hierbij kunnen worden gebruikt;
􀂃 met anderen een slachtoffer vervoeren met gebruik van verschillende hulpmiddelen (deken, brancard).

Didactiek

De Instructeur Eerste Hulp kan uitleggen:
􀂃 hoe een leerproces verloopt;
􀂃 hoe een les moet worden opgebouwd(doelgericht, doeltreffend middels proces- en productevaluaties tussentijds en aan het eind, logische volgorde in stappen, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken);
􀂃 welke didactische werkvormen kunnen worden gebruikt;
􀂃 wat de verhouding tussen praktijk en theorie van de eerste hulp in de les moet zijn.
De Instructeur Eerste Hulp kan:
􀂃 een onderwijsleersituatie ontwikkelen, plannen en uitvoeren die aansluit bij de doelgroep;
􀂃 leerdoelen formuleren gericht op het aanleren van kennis, inzicht, praktische vaardigheden en attitude;
􀂃 het product en proces van een onderwijsleersituatie evalueren;
􀂃 de onderdelen van een les tot een logisch geheel samenvoegen (aansluiten bij opleiding, kennisniveau en achtergrond van de cursisten, opklimmen in moeilijkheidsgraad);
een lesschema opstellen, waarin wordt aangegeven:
◊ wat bereikt moet worden met de les (lesdoelen);
◊ waar begonnen wordt (beginsituatie);
◊ hoe lesgegeven gaat worden (didactische werkvormen);
◊ hoe de leerstof geordend en begrensd is (onderscheiden van hoofd- en bijzaken);
◊ welke leeractiviteiten van de cursisten worden verwacht;
◊ welke leer- en hulpmiddelen worden gebruikt;
◊ hoe tijdens en na ieder lesgedeelte wordt gecontroleerd of de leerstof is begrepen (evaluatie);
◊ welke passende achtergrondinformatie wordt verstrekt bij de les;
◊ hoe het gezamenlijk oefenen wordt georganiseerd;

een les geven aan een groep met inbegrip van het gezamenlijk oefenen met de cursisten waarin het volgende aan de orde komt:
◊ het opbouwen van een ongevalssituatie;
◊ de inschakeling van een lotusslachtoffer;
◊ het gebruik maken van de mogelijkheden van het lotusslachtoffer;
◊ de organisatie van het gezamenlijk oefenen;
◊ het resultaat van de les (is het doel bereikt);
◊ de demonstratie van de eerste hulp;

􀂃 vertellen welke leer- en hulpmiddelen er bij het onderwijs in de eerste hulp kunnen worden gebruikt en wat hun voor- en nadelen zijn;
􀂃 de meest gangbare leer- en hulpmiddelen gebruiken en onderhouden (projector, schoolbord, anatomische wandplaten, modellen, reanimatiepop);
􀂃 toetsen opstellen (open vragen, meerkeuzevragen, juist-onjuistbeweringen) en normeren;
􀂃 vaardigheden en competenties beoordelen en corrigeren.
 

 
wetenswaardigheden